Onder Carwebs wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Carwebs B.V. i.o., gevestigd en kantoorhoudende te Engelenkampstraat 59 6131 JE Sittard.

Artikel 1. Definities
1.1. Carwebs: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81415273.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Carwebs een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Carwebs zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Carwebs alleen bindend indien en voor zover deze door Carwebs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Carwebs is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Carwebs
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Carwebs dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Carwebs spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Carwebs zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Carwebs spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Carwebs steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Carwebs het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Carwebs, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Carwebs zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Carwebs van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Carwebs is het Opdrachtgever verboden de door Carwebs verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Carwebs en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Carwebs mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.9. Het door Opdrachtgever aan Carwebs geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Carwebs en Opdrachtgever.
4.10. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Carwebs, dat al het door Opdrachtgever aan Carwebs verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Carwebs te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Carwebs het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Carwebs zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Carwebs zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Carwebs wordt ontvangen.
7.2. Door Carwebs opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Carwebs, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Carwebs gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede de gehele website en het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Carwebs of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, de website of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur of de website te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Carwebs toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of website. Indien Carwebs door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4. Het is opdrachtnemer toegestaan onderaan de website een klein logo en link te plaatsen naar Carwebs.nl.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Carwebs zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. Carwebs is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur of website wijzigingen aan te brengen.
10.4. Carwebs heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Carwebs Opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur en de website. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur, de website en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie alsmede FTP gegevens, Database gegevens en DirectAdmin gegevens worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.4. Het hostingpakket van de website is niet overdraagbaar. Het is Opdachtgever niet toegestaan de website te verhuizen naar andere servers. De website mag uitsluitend op de servers van Opdrachtnemer gehost worden.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat Carwebs voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Carwebs vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Carwebs, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden standaard geregistreerd op naam van Carwebs tenzij de Opdrachtgever dit anders bepaalt. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Carwebs tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Carwebs geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. De ontwikkelde website blijft eigendom van Carwebs en mag op geen enkele manier gekopieerd worden en aangeboden worden aan derden, zonder dat daar schriftelijke toestemming voor is verleend door Carwebs.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Carwebs niet nakomt is Carwebs zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Carwebs op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Opdrachtgever dient de door Carwebs uitgeschreven rekeningen via overmaking of automatische overschrijving te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door Carwebs uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Carwebs voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Carwebs vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Carwebs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Carwebs behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
15.2. Carwebs is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Carwebs mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
15.3. Carwebs is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.4. Carwebs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
15.5. De eventuele aansprakelijkheid van Carwebs is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
15.6. Opdrachtgever vrijwaart Carwebs voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Carwebs geleverde producten en/of diensten.
15.7. Carwebs is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Carwebs werkzaam zijn.

Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in de levering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Carwebs door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Carwebs kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging
17.1. De overeenkomst voor hosting, e-mail en domeinregistratie en andere periodieke diensten wordt aangegaan voor een termijn van slechts 1 maand. Opdrachtgever kan ieder moment de overeenkomst beëindigen. Indien opdrachtgever het account beëindigt, zullen per direct alle bestanden van het account worden verwijderd (data/ websites/ emailadressen, -aliassen en mailinglists). Wanneer opdrachtgever de overeenkomst niet beëindigt wordt de overeenkomst bij het uitblijven van opzegging steeds verlengd met een periode van één maand.
17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Carwebs het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Carwebs op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Personeel
19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Carwebs die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Carwebs voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Carwebs in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carwebs. Onder werknemers van Carwebs worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Carwebs of van één van de aan Carwebs gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Carwebs of van één van de aan Carwebs gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 20. Wijzigingen AV
20.1. Carwebs heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Carwebs of per elektronische berichtgeving.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan
hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst
ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na
de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21. Reclame
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Carwebs dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Carwebs.
21.2. Indien Carwebs de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Voor vragen over de algemene voorwaarden kunt je altijd contact met ons opnemen.